Sanushi Reception Hall

Sanushi Reception Hall Attanagalla

සනුෂි උත්සව ශාලාව, අත්තනගල්ල

Your Special Day Our Exceptional Venue


ඔබගේ විශේෂ අවස්ථාව නිස්කලංක පරිසරයක මිහිරියාව සමඟින්විඳගන්න.

පහසුවෙන් පිවිසිය හැකි කොළඹ- නුවර පාරට ආසන්නව පස්යාල අත්තනගල්ල මාර්ගයට මුහුණ ලා ඇති ඉඩපහසුකම් සහිත සුවපහසු පරිසරය, ප්‍රණීත ආහාරපාන, සංග්‍රහශීලී සේවය සමගින් ඔබට දැරියහැකි විවිධ මිල ගණන් යටනේ ප්‍රදේශයේ හොඳම තැන ඔබගේ විශේෂ අවස්ථාව සඳහා ‍වෙන් කරවා ගන්න. 

 • A/C Banquet Hall for Weddings, Parties & Any other Occasions.
 • Delicious Foods
 • Photo Locations
 • Luxury Rooms
 • Friendly Service

You will get for free....

 • Room for the Couple
 • Poruwa
 • Settiback
 • Oil Lamp
 • Golden Thread
 • Water Jug
 • Cake Tray and Table
 • Liquor Glasses
 • Beer Mug
 • Wine Glasses
 • Generators

Menu 01

Welcome Drink

Vegetable Rice (Keer Samba)

Steamed Rice

Spicy Chicken Curry or Develled Chicken 

Fish Ambulthiyal

Develled Potatoes

Dhall Curry

Brinjal Moju

Malay Pickle or Sinhala Achcharu

Fish Cutlets

Fresh Vegetable Salad

Papadam

Desserts

Cut Fruit

Ice Cream

 

Menu 02

Welcome Drink

Vegetable Rice (Keer Samba)

Steamed Rice

Chicken Biriyani

Fried Noodles

Spicy Chicken Curry or Develled Chicken 

Fish Ambulthiyal

Develled Potatoes

Dhall Curry

Cashew Curry

Brinjal Moju

Malay Pickle or Sinhala Achcharu

Fish Cutlets

Fresh Vegetable Salad

Papadam

Egg Salad

Tomato and Onion Salad

Minchi Sambal

Desserts

Cut Fruit

Watalappan

Ice Cream

 

Menu 03

Welcome Drink

Vegetable Rice (Basmathi)

Steamed Rice (Basmathi)

Fried Noodles

Chilly Chicken or Chicken Red Curry

Fish Ambulthiyal or Stew

Pork Red Curry

Develled Prawns or Battered

Dhall Curry

Cashew Curry

Brinjal Moju

Develled Potatoes or White Curry

Malay Pickle or Sinhala Achcharu

Fish Cutlets

Fresh Vegetable Salad or Grilled Vegetable

Egg onion Salad

Deep Fried Peanuts with Onion or Maldive Fish Sambol

Chutney

Papadam

 

Desserts

Watalappan

Caramal Pudding

Ice Cream

Fruit Salad or Cut Fruits

Chocolate Mousse

 

Menu 04

Welcome Drink

Chicken Buriyani (Basmathi)

Mix Vegetable Rice (Basmathi)

Steamed Rice (Basmathi)

Fried Noodles

Spicy Chicken Curry or Kuruma

Fish Ambulthiyal or Stew

Mutton Curry

Develled Prawns or Battered

Dhall Curry

Cashew Curry

Malay Pickle

Brinjal Moju

Fish Cutlets

Egg onion Salad

Fresh Vegetable Salad

Chutney

Maldive Fish Sambol

Papadam

Desserts

Watalappan

Caramal Pudding

Ice Cream

Mash Mellow Pudding

Decorated Fruit Platter

Chocolate Mousse

 

Photo Gallery

Important

The information in this listing has been provided by the advertiser or representative stated above. Partner.lk has not independently verified any of the information about the ad, and assumes no responsibility for its accuracy or completeness. Read Partner.lk's Terms Of Service & Privacy Policy before responding to any ad.

Similar Services

Nilketha Villa

Nehara Reception Hall, Gampaha.
Gampaha

Amaya Palm Garden
Gampaha

Siyana Reception Hall
Island_wide Gampaha

Location Map

Featured Video

Partner Search

Looking for
Age

To

Only With Photo

Directory Search

Copyright @ Partner.lk 2017

N.B. All Profile Photos & Videos used on this website are the intellectual property of www.partner.lk or respective Photographers & Videographers.

Partner.lk is Sri Lankan’s premier matrimonial service portal. We offer a one stop platform for online matchmaking that allows prospective Sri Lankan brides and Sri Lankan grooms to meet and communicate regarding matrimony. We utilize the most advanced search technology available for our matrimonial service. Registration is now open for our matrimonial service. Create your profile & start searching for prospective Sri Lankan brides and Sri Lankan grooms today.

Connect with us

Affiliated Web SitesContact with us

Corresponding Address:

Partner.lk
No. 86 A, Church Road ,
Gampaha. (WP 11000)
SRI LANKA .


Tel
: +94 33 222 96 95
Fax
: +94 33 224 86 95 (Working Hrs Only)
Hotline
: +94 77 395 15 60
Advertising
: +94 71 818 40 96
E-mail
: info@partner.lk
Send photos
: info.partner.lk@gmail.com
Skype
: www.partner.lk